Descobreix tots els acabats de PANELL COMPOSITE

info@starmodul.com

E-mail de contacte

Aliatges d'Alumini

Codificació Aluminis Laminats
 • 1XXX Alumini pur 99.0 puresa (Composite de més baixa qualitat)
 • 2XXX Alumini aliat principalment amb coure
 • 3XXX Alumini aliat principalment amb manganès (Composite qualitat mitjana)
 • 4XXX Alumini aliat principalment amb silici
 • 5XXX Alumini aliat principalment amb magnesi (Composite d’alta qualitat)
 • 6XXX Alumini aliat principalment amb magnesi i silici
 • 7XXX Alumini aliat principalment amb Zinc
 • 8XXX Alumini aliat amb altres elements (liti)
PANELCOMPOSITE00045

A la majoria dels països s’utilitzen sistemes numèrics de quatre dígits per identificar els aliatges d’alumini. El primer dígit indica el grup d’aliatge i els dos últims identifiquen l’aliatge d’alumini o n’indiquen la puresa. El segon dígit indica modificacions realitzades sobre l’aliatge original o els límits d’impureses.

L’alumini i els seus aliatges són comunament agrupats en sèries. A continuació es descriuen les característiques generals de cadascuna de les sèries:

 • Sèries 1xxx- Composite de baixa qualitat

Alumini de 99,00% o més puresa té moltes aplicacions, especialment en els camps elèctrics i químics. Aquests graus d’alumini es caracteritzen per una excel·lent resistència a la corrosió, alta conductivitat tèrmica i elèctrica, baixes propietats mecàniques i excel·lent treballabilitat. Els augments moderats a la resistència poden ser obtinguts per enduriment per acritud. Ferro i silici són les impureses principals.

Conté alumini en un 99.00% i és utilitzat en moltes aplicacions, especialment als camps elèctrics i químics. Aquest alt grau de puresa a l’alumini li confereix com a principal característica una excel·lent resistència a la corrosió, alta conductivitat tèrmica i elèctrica i encara que té baixes propietats mecàniques, gaudeix de molt bona mal·leabilitat. La presència de ferro i silici són les impureses més freqüents. El camp més comú d’aquests aliatges són les aplicacions tipus decoratives, empaquetatges de luxe (per a cosmètics, perfums, etc) i per a la fabricació de condensadors electroquímics, entre d’altres.

 • Sèrie 2xxx.

El coure és el principal element d’aliatge en aquesta sèrie, en general amb magnesi com una addició secundària. Aquests aliatges requereixen un tractament tèrmic de solució per obtenir propietats òptimes. En condició de solubilitzada aquests aliatges mostren propietats mecàniques similars i vegades superior als acers de baix carboni. En alguns casos es fa servir el tractament tèrmic de precipitació (envelliment) per augmentar encara més les propietats mecàniques. Aquest tractament augmenta la tensió de fluència, amb les consegüents pèrdues en allargament; el seu efecte sobre la resistència a la tracció no és tan gran. Els aliatges de la sèrie 2xxx no tenen tan bona resistència a la corrosió com la majoria dels altres aliatges d’alumini, i sota certes condicions poden estar subjectes a la corrosió intergranular.

El coure és el principal element present en aquest tipus d’aliatge (Al-Cu), que generalment es barreja amb magnesi, però com una addició secundària. La sèrie 2xxx requereix un tractament tèrmic de solució per obtenir propietats òptimes; de fet, en condicions de solubilitat, aquest tipus d’aliatges mostren propietats mecàniques similars i, en alguns casos, superiors a les de l’acer al carboni. D’altra banda, quan aquests aliatges se sotmeten a tractaments de precipitació (envelliment), augmenta la resistència a la fluència amb la pèrdua consegüent d’elongació i augment de fragilitat.

 • Sèrie 3xxx. Composite de qualitat Mitjana

El manganès és el principal element d’aliatge de la sèrie 3xxx. Aquests aliatges són generalment no tractables tèrmicament, però tenen un 20% més de resistència que els aliatges de la sèrie 1xxx. Com que només un percentatge limitat del manganès (fins aproximadament l’1,5%) es pot afegir eficaçment a l’alumini, aquest és un element important en alguns pocs aliatges.

El manganès entre l’1% al 5% és el principal element d’aliatge de la sèrie 3xxx. Aquests aliatges són generalment no tractables tèrmicament, però tenen un 20% més de resistència que els aliatges de la sèrie 1xxx; pel fet que només un percentatge limitat del manganès –fins aproximadament l’1.5%– es pot afegir eficaçment a l’alumini, essent un element important en alguns pocs aliatges. En general s’usen per fabricar panells de revestiments a la construcció ia la indústria culinària, entre altres.Sèrie 3xxx. El manganès entre l’1% al 5% és el principal element d’aliatge de la sèrie 3xxx. Aquests aliatges són generalment no tractables tèrmicament, però tenen un 20% més de resistència que els aliatges de la sèrie 1xxx; pel fet que només un percentatge limitat del manganès –fins aproximadament l’1.5%– es pot afegir eficaçment a l’alumini, essent un element important en alguns pocs aliatges. En general s’usen per fabricar panells de revestiments a la construcció ia la indústria culinària, entre altres.

 • Sèrie 4xxx.

El principal element d’aliatge en aquesta sèrie és el silici, que es pot afegir en quantitats suficients (fins a 12%) a causa d’una reducció del rang de fusió sense produir fragilitat. Per aquesta raó, els aliatges d’alumini silici s’utilitzen en filferros de soldadura on un interval de fusió més baix que el del metall base. La majoria dels aliatges d’aquesta sèrie són no tractables tèrmicament, però quan s’utilitza en soldadura d’aliatges tractables tèrmicament, absorbeixen alguns dels constituents de l’aliatge d’aquesta darrera i responen així a un tractament tèrmic en una mesura limitada. Els aliatges que contenen quantitats apreciables de silici es tornen d’un color gris fosc a carbó quan s’apliquen acabats d’òxids anòdics i per això són demandats per a aplicacions arquitectòniques. L’aliatge 4032 té un baix coeficient d’expansió tèrmica i alta resistència al desgast, per això és així apta per a la producció de pistons de motors fabricats per forja.

El principal element de l’aliatge en aquesta sèrie és el silici, que es pot afegir en quantitats suficients (fins a 12%). El Silici redueix la fragilitat que es produeix durant la fusió, aquesta característica és important per a la fabricació de filferros de soldadura, on a més a més la temperatura de fusió és més baixa que el del metall base. Els aliatges d’alumini i silici no són tractables tèrmicament, però quan es fan servir en soldadura d’aliatges, que si tenen algun tipus de tractament tèrmic, absorbeixen alguns d’aquests components i poden canviar-ne les propietats mecàniques. Normalment, els aliatges que contenen quantitats apreciables de silici es tornen d’un color gris fosc a color carbó, quan s’apliquen acabats d’òxids anòdics, raó per la qual són altament demandats per la indústria, per a aplicacions arquitectòniques. L’aliatge 4032, que pertany a aquesta sèrie, té un baix coeficient d’expansió tèrmica i d’alta resistència al desgast, dues característiques que la fan apta per a la fabricació de pistons de motors fabricats per forja.

 • Sèrie 5xxx. Compposite de Maxima qualitat

El principal element d’aliatge en aliatges de la sèrie és el magnesi. Quan s’utilitza com un element d’aliatge o amb manganès, el resultat és un aliatge endurible per acritud de moderada a alta resistència. El magnesi és considerablement més eficaç que el manganès com a enduridor, aproximadament 0,8% de Mg que és igual a 1 ,25% de Mn, i pot ser afegit en quantitats més grans. Els aliatges d’aquesta sèrie tenen bones característiques de soldadura i bona resistència a la corrosió en ambients marins.

El principal element d’aliatge per a aquesta sèrie és el magnesi, però poques vegades contenen més del 5%, pel fet que les propietats mecàniques d’aquestes decreixen quan s’exposen per temps prolongats a influència de la temperatura. El magnesi és considerablement més eficaç que el manganès com a enduridor i pot ser afegit en quantitats majors. Els aliatges d’aquesta sèrie tenen bones característiques de soldadura i bona resistència a la corrosió en ambients marins.

 • Sèrie 6xxx.

Els aliatges de la sèrie 6xxx contenen silici i magnesi en les proporcions requerides per a la formació de siliciur de magnesi (Mg2Si). Aquest compost les fa tractables tèrmicament. Encara que no tan resistents com la majoria dels aliatges de les sèries 2xxx i 7xxx, els aliatges de la sèrie 6xxx tenen bona formabilitat, soldabilitat, maquinabilitat i resistència a la corrosió. Els aliatges d’aquest grup poden ser conformats al temper T4 (tractament tèrmic de solució, però no de precipitació) i enfortits després mitjançant tractament tèrmic de precipitació complet).

Els aliatges d’aquest tipus de sèrie contenen silici i magnesi en les proporcions requerides per a la formació de siliciur de magnesi (Mg2Si), aquest compost fa que es puguin tractar tèrmicament. Aquests aliatges tenen una bona resistència a la corrosió ocasionada per l’aire, són molt aptes per a processos d’extrusió i forja calenta; a més, tenen bon comportament per ser treballades en processos de deformació en fred i adquireixen una textura excel·lent en processos d’anoditzat. Encara que aquest tipus d’aliatges no són tan resistents com la majoria de les sèries 2xxx i 7xxx, gaudeixen de bona formalitat, soldabilitat, maquinabilitat i resistència a la corrosió. A més, els aliatges d’aquest grup poden ser conformats, mitjançant el tractament tèrmic de solució i després enfortits, a través del tractament tèrmic de precipitació complet (T6). (Per a més informació vegeu article de tractaments tèrmics per a aluminis). Aquest grup d’aliatges és àmpliament utilitzat en estructures, marcs i finestres, entre d’altres, al servei de la indústria arquitectònica: També per a l’elaboració de tot tipus de làmpades o carcasses per a l’enllumenat públic, on la mateixa propietat de conductivitat tèrmica ajuda a dissipar la calor generada pels llums i la converteixen en el material idoni per a aquest tipus d’aplicacions

 • Sèrie 7xxx.

Zinc, en quantitats de 1 a 8%, és el principal element d’aliatge en aliatges de la sèrie 7xxx, i quan es combina amb un percentatge menor de magnesi, resulta en els aliatges tractables tèrmicament de moderada a molt alta resistència. , altres elements, com el coure i el crom, safegeixen en petites quantitats. Petites addicions d’escandi (Sc) també milloren les propietats. Els aliatges de la sèrie 7xxx s’utilitzen en estructures de fuselatges, equips mòbils i peces subjectes a altes tensions de treball. Els aliatges 7xxx d’alta resistència exhibeixen una reduïda resistència a la corrosió sota tensions (SCC) i sovint s’utilitzen en un temper lleugerament sobre-envellides per proporcionar millors combinacions de resistència mecànica, resistència a la corrosió i resistència a la fractura.

A aquest grup pertanyen els aliatges d’alumini amb zinc, en quantitats de mitjana de l’1% al 8% i quan es combina amb un percentatge menor de magnesi, es pot tractar tèrmicament per aconseguir un alt nivell de resistència. Normalment, a aquest tipus d’aliatge se’ls afegeix, també zirconi i titani en quantitats que no sobrepassen el 0,25 per augmentar la templabilitat de l’aliatge com a exemple la 7474 que és una variant del 7075, la qual reemplaça aquesta última especialment quan es necessita gruixos per sobre de 80mm. Són àmpliament utilitzades en estructures de fusellatges d’avions, equips mòbils i peces subjectes a altes tensions de treball a la indústria aeroespacial. Els aliatges 7xxx tenen una reduïda resistència a la corrosió i sovint s’utilitzen lleugerament sobre-envellides per proporcionar millors combinacions de resistència mecànica, resistència a la corrosió i resistència a la fractura. És important esmentar que aquest tipus d’aliatge d’alumini, és conegut a la indústria colombiana com duralumini.

 • Sèrie 8xxx.

Són aliatges amb una àmplia gamma de composicions químiques. Per exemple, s’aconsegueix un rendiment millorat a elevades temperatures a través de la utilització d’aliatges Al-Fe-Ce reforçats per dispersió (per exemple, 8019) o aliatges Al-Fe-V-Si (per exemple, 8009, fabricats per pulvimetal·lúrgia). També es pot aconseguir una baixa densitat i una rigidesa més gran en aquells aliatges que continguin liti (per exemple, 8090). Aquest darrer aliatge, que és endurible per precipitació i ha reemplaçat a aliatges de les sèries2xxx i 7xxx en aplicacions aeroespacials (per exemple, components d’helicòpters).

Sèrie 8xxx. Se li afegeix ferro per tal de generar un refinament de gra, amb la qual cosa s’incrementa la resistència a la fluència de l’aliatge. Presenten una bona aptitud per a processos de conformació i especialment són usades en la fabricació d’aletes per a intercanviadors de calor i tubs en forma d’espiral; els dos aliatges més comuns dins aquest grup són 8006 i el 8011.