Descobreix tots els acabats de PANELL COMPOSITE

info@starmodul.com

E-mail de contacte

Característiques Mecàniques

3-CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DEL PANELL COMPOSITE
 • 3.1Moment d’Inèrcia “I” (mm4)
 • 3.2 Mòdul elàstic “E” (N/mm2 )
 • 3.3 Rigidesa “EI” (kNcm2)
 • 3.4 Límit elàstic “R p0,2″ (N/mm2 )
 • 3.5 Càrrega de trencament (límit últim) “Rm” (N/mm2)
 • 3.6 Allargament al trencament “A” (%)
PANELCOMPOSITE00045
 • 3.1 Moment d’Inèrcia “I” (mm4)

Propietat d’una secció que en quantifica la quantitat de massa (àrea) respecte al centre de gravetat. Influeix directament en la tensió i la fletxa obtingudes en un panell sota una càrrega donada (com més inèrcia, menor tensió i menor fletxa per a una mateixa càrrega).

 • 3.2 Mòdul elàstic “E” (N/mm2 )

També conegut com a Mòdul de Young, és una constant pròpia de materials elàstics que relaciona la força aplicada amb la deformació o el desplaçament obtingut. Com més mòdul d’elasticitat, menys fletxa per a una càrrega donada.

 • 3.3 Rigidesa “EI” (kNcm2)

És el producte de la inèrcia i del mòdul elàstic. Per a una càrrega i una configuració de suports donats, és lúnica dada necessària per obtenir la fletxa al panell. Major rigidesa, menor fletxa.

 • 3.4 Límit elàstic “R p0,2″ (N/mm2 )

Tensió límit suportada per un material elàstic fins a la qual la deformació obtinguda és recuperable al 99,8% una vegada retirada la força aplicada. Com més gran sigui aquest límit, més difícil serà que les càrregues actuants provoquin deformacions permanents al panell

 • 3.5 Càrrega de trencament (límit últim) “Rm” (N/mm2)

Tensió a què trenca un material. Un cop sobrepassada la tensió de límit elàstic, el material continua deformant sense trencar-se, però ja de manera plàstica (deformació no recuperable). En assolir la tensió de límit últim, el material trenca.

 • 3.6 Allargament al trencament “A“(%)

Increment de longitud (en percentatge) d’un element des que se supera el límit elàstic fins que es produeix el trencament.