Descobreix tots els acabats de PANELL COMPOSITE

info@starmodul.com

E-mail de contacte

Transformació

6-TRANSFORMACIÓ DEL PANELL COMPOSITE
  • 6.1 Tall
  • 6.2 Fresat
  • 6.3 Corbat
  • 6.4 Plegat
  • 6.5 Perforat
PANELCOMPOSITE00045

L’avançat procés de fabricació dels panells composite permet una extraordinària adherència entre les diferents capes. Les proves realitzades a tots els productes dupliquen almenys els paràmetres recomanats per diverses normatives. Gràcies a aquest perfecte assemblatge entre les diferents parts que componen el panell composite, ofereix una extraordinària capacitat per a la mecanització en totes les seves variants. Les operacions següents s’han de fer a temperatures superiors de 10ºC:

  • 6.1 Tall:

El tall es pot realitzar a:

?Serras circulars verticals (talls rectes)

?Centres de mecanitzat CNC (talls rectes i corbs)

?Cizalla ® (talls rectes): larson metalls INOX

  • 6.2 Fresat:

El fresat es pot realitzar a:

?Fressadores de disc portàtil

?Fressadores manuals verticals amb palpador

?Centres de mecanitzat CNC

  • 6.3 Corbat:

El panell es pot corbar sense dificultat emprant corbadores de tres o quatre rodets, procurant que aquests es trobin nets per evitar danys al material.

a) Corbat de panells larson de 3 o 4mm de gruix.

Dimensions del corbat:

?Amplada màxima de corbat: 4000mm (longitud corbadora).

?Ràdio mínim:150mm.

b) Corbat de panells Metalls Inox

Dimensions del corbat:

?Amplada màxima de corbat: 4000mm (longitud corbadora).

?Ràdio mínim=1000mm.

c) Corbat de safates larson 4mm de gruix amb cantell

Dimensions del corbat:

?Amplada mínima de corbat: 150mm. Correspon a l’amplada dels casquets; la separació entre casquets serà la de l’espessor del panell, de manera que serà per aquesta separació per on es desplaci el cantell en el moment del corbat.

?Amplada màxima de corbat: 4000mm (longitud corbadora).

?Cant màxim de safata: 20mm.

NOTES:

a) Al corbat amb cantell de safata> 20mm, aquesta pot arribar a deformar-se, no recomanant-ne la realització.

b) Per al corbat cal interposar una planxa d’alumini de 2 mm de gruix, evitant així que es marquin les vores dels casquets de tefló utilitzats. En cas de no utilitzar aquesta planxa, es poden observar marques sobre la safata.

c) Quan el radi de corbat sigui més gran de 1000 mm, es pot realitzar en pla, plegant posteriorment la pestanya. Per això es donarà un menor radi, a fi que durant el plegat la safata vagi al radi desitjat. En qualsevol cas, en aquest tipus de corbat, la pestanya no queda perfectament plana, i s’hi aprecia ondulacions.

d) El metalls INOX es realitzarà amb aletes de 40 mm només en el sentit del corbat.

e) A causa de l’escassa rigidesa del panell composite de 3mm, NO PODRÀ CORBAR-SE en safata amb pestanya, per la deformació que pateix la pestanya durant el corbat.

f) S’haurà de fer un estudi previ per verificar qualsevol tipus de corbat que desitgi el client per assegurar-ne la correcta execució.

  • 6.4 Plegat

El panell s’ha de protegir tant a la zona en contacte amb l’útil com a la zona recolzada a la matriu per evitar desperfectes.

TIPUS DE FRESAT

?Plegat 90º amb eines amb un angle de tall que aconsegueix un perfecte plegat a 90º.

?Plegat 90º< 180º amb eines l’angle de tall dels quals aconsegueix un plegat perfecte als angles que indiqui el client.

?Per aconseguir la mesura desitjada, el plegat s?haurà de realitzar sempre al?eix del fresat com es mostra a continuació

  • 6.5 Perforat

El perforat als panells composite és una realitat, la possibilitat d’aconseguir efectes abans inimaginables; ara és possible gràcies a les diferents combinacions de perforats.

Es garanteix el perforat als seus panells larson a causa de les seves exclusives característiques i prestacions.

?Alumini d?alta qualitat aliatge 5005

? Pretractament anticorrosiu dels seus metalls

? Excepcional adhesió del metall al nucli (peeling)

? Garantia de 10 anys a exteriors (*)

? Perforats per a façanes – Panells lacats doble cara

? Perforats per a sostres interiors – Lacats una cara

? Infinitat de tipus de perforat

Tant en centres de mecanitzat CNC com en punxonadores, oferim la possibilitat de realitzar infinitat de perforats: circulars de diferents diàmetres, quadrats o rectangles de diverses mides, colisos, rombes, estrelles, triangles… A més del seu ús a façana, avui dia els perforats són una clara aposta per la modernitat en aplicacions d’interiors i sostres falsos

Tenint en compte la següent nomenclatura Alucoil ofereix una àmplia gamma de punxonats capaços de donar a cada tipus de façana un disseny exclusiu.

?“R”: Rodó (diàmetre dels perforats).

?“U”: Perforats en paral·lel (distància entre eixos).

?“T”: Perforats al tresbolillo (distància entre eixos).

?“C”: Quadrats (costat de quadrat).

?“LC”: Rectangles (ample x llarg).

?“LR”: Colisos (ample x llarg).

La franja perimetral sense perforat vindrà indicada pel tipus de perforat i d’encuny usat per a cada cas en particular. Per combinar diferents diàmetres dins del mateix panell, perforacions i mides especials, consultar possibilitats.